1 Policysammandrag

Syftet med denna policy är att redogöra för hur Örebro Konserthus (Länsmusiken i Örebro AB) samlar in information och använder uppgifterna, primärt via hemsidan www.orebrokonserthus.com, i relation till dataskyddsförordningen (GDPR).

2 Insamling av information

Vi samlar in information från användaren när denne fyller i och skickar in ett formulär för beställning av abonnemang eller för en prenumeration på något av våra nyhetsbrev. De uppgifter som efterfrågas på hemsidan inkluderar alltid e-postadress. Vid abonnemangsbokning efterfrågas också namn, telefonnummer och bostadsadressinformation.
Dessa personuppgifter samlas alltså enbart in med samtycke från användaren.

Örebro Konserthus sparar data vid användning av hemsidan i form av ”Cookies”. Dessa är datatextfiler som sparas lokalt på användarens dator. Våra cookies består av information som inte innehåller eller kan kopplas till några personuppgifter utan används istället för att ge tillgång till vissa funktioner på hemsidan. Som förstagångsbesökare får användaren information om detta på hemsidan.

3 Användning av information

Informationen som skickas in av användare till Örebro Konserthus används på olika sätt av Örebro Konserthus:
• Tillgodose avtalsåtaganden till användaren för abonnemang och biljettköp
• Kontakta användaren med bland annat uppdateringar, erbjudanden, undersökningar och programförändringar
• Förbättra vår kundservice och användarens behov av hjälp
• Leverera en full hemsideupplevelse

För att administrera och fullgöra avtal med användaren använder sig Örebro Konserthus av betrodda underleverantörer, såsom för e-posthantering samt biljettförsäljning och abonnemangshantering. Örebro Konserthus ansvarar för uppgifterna och säljer inte eller överför inte på något sätt dessa till någon annan utomstående part utöver tredjepart som är kritiska för att förse användarens beställningar och behov.
Uppgifterna lagras enbart så länge informationen är nödvändig för att uppfylla avtalskraven mot användaren.

4 Rättigheter

Användaren har sammanfattat rätt och möjlighet till:
• Att efterfråga utdrag av sina personuppgifter
• Att begära en rättning eller ändring av eventuellt felaktiga uppgifter
• Borttagning av sina personuppgifter från våra register

5 Säkerhet

Uppgifterna förvaras med omsorg i säkra miljöer hos betrodda systemleverantörer. Endast medarbetare på Örebro Konserthus som ska uträtta specifika jobb (såsom nyhetsbrevutskick eller programuppdateringsutskick) får tillgång till personligt identifierbar information.
Personuppgifter nyttjas bara i det syfte för vilka de samlats in och sprids inte på något annat sätt runt. De register där informationen lagras är bakom kryptering och flera systemsäkerhetslager.

6 Samtycke

Majoriteten av uppgifter som samlas in görs med samtycke av användaren. För biljett- och abonnemangsbokningar samlas flera uppgifter in till biljettombud, antingen via vår hemsida eller direkt via biljettombuden. Med användarens godkännande används informationen för att fullgöra beställningar och allehanda hantering av dessa.

För att iterera – användarens uppgifter används enbart med samtycke eller för att uppfylla användarens beställningar. Denne har rätt att när som helst begära utdrag, rättning eller borttagning av lagrade personuppgifter.

Uppdaterad 2018-05-23